E

Emitent

Podmiot prawa prywatnego lub publicznego, który we własnym imieniu dokonuje emisji lub wystawienia papierów wartościowych, ogłasza ich sprzedaż we własnym imieniu oraz na własny rachunek. Prawa i obowiązki emitentów regulowane są przepisami ustawy.

Equity story

Przekaz inwestycyjny spółki.