D

Debiut giełdowy

Pierwsze notowanie akcji spółki na giełdzie w jej ofercie publicznej.

Dokument Informacyjny

Dokument konieczny w przypadku ubiegania się spółki o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym. Dokument Informacyjny może mieć formę Prospektu Emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego. 

Doradztwo inwestycyjne

Zespół czynności, których celem jest udzielenie rekomendacji kupna lub sprzedaży akcji spółek giełdowych. Realizowane jest za odpłatnością przez licencjonowane podmioty (domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych). Nazywane jest także doradztwem w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Due diligence

Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, realizowane na zlecenie inwestora zewnętrznego lub spółki będącej przedmiotem inwestycji. Celem przeprowadzenia procedury due diligence (ang. należyta staranność) jest kompleksowa analiza stanu finansów, prawnego, handlowego i podatkowego spółki. Badanie umożliwia wskazanie silnych i słabych stron podmiotu, jak też szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w przypadku sfinalizowania inwestycji. Rezultatem due diligence jest pozyskanie przez inwestora lub spółkę szczegółowych danych niezbędnych do wyceny wartości spółki oraz wskazania czynników mających największy wpływ na jej funkcjonowanie.

Dywidenda

Część zysku netto spółki (po odprowadzeniu podatku dochodowego), która pozostaje do podziału między posiadaczy akcji spółki. O wypłacie dywidendy decydują akcjonariusze na mocy uchwały uchwalanej podczas walnego zgromadzenia.