Z

Zniesienie dematerializacji

Przywrócenie akcjom formy dokumentu, które skutkuje wykluczeniem ich z obrotu giełdowego. Uchwałę o zniesieniu dematerializacji podejmuje WZA spółki, zwoływane na wniosek zarządu. Wcześniej odbywa się wezwanie na akcje, co pozwala sprzedać jej mniejszościowym akcjonariuszom. WZA uchwala uchwałę o zniesieniu dematerializacji, a następnie wnioskuje do KNF o wydanie stosownej zgody. W przypadku pozytywnej decyzji regulatora rynku kapitałowego, akcje zostają zdematerializowane w terminie przez niego wskazanym. Dematerializacja akcji oznacza, że spółka akcyjna przestaje być spółką publiczną i nie jest już notowana na giełdzie. Pozwala to większościowym akcjonariuszom na realizowanie ich wizji rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności szczegółowego informowania o niej pozostałych posiadaczy akcji.