I

Inwestor finansowy

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, której celem jest maksymalizacja jej wartości, a po jego osiągnięciu – realizacja zysku z inwestycji. Inwestor finansowy (nazywany także portfelowym) nie angażuje się w działalność operacyjną spółki. Inwestycji tego typu najczęściej dokonują fundusze venture capital i private equity.

Inwestor strategiczny

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, której celem jest przejęcie pakietu kontrolnego lub całości przedsiębiorstwa, aby następnie – w długookresowej perspektywie – zwiększać jej rynkową konkurencyjność. Inaczej nazywany inwestorem branżowym.

IPO

Pierwsza oferta publiczna (ang. Initial Public Offering). W jej ramach spółka akcyjna po raz pierwszy decyduje się na przeprowadzenie sprzedaży swoich akcji więcej niż stu akcjonariuszom lub inwestorowi nieoznaczonemu. IPO obejmuje zarówno papiery wartościowe z nowej emisji, jak również pozostające w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. Pierwsza oferta publiczna wiąże się z koniecznością przygotowania Prospektu Emisyjnego oraz z postępowaniem przed KNF, która zatwierdza Prospekt Emisyjny i dopuszcza akcje do obrotu na giełdzie. IPO służy zdobyciu kapitału inwestycyjnego przez spółkę.