S

SPO

Wtórna oferta publiczna (ang. Secondary Public Offering), składana przez spółkę nowym inwestorom. SPO może służyć pozyskaniu nowego kapitału (emisja nowych akcji) lub spieniężeniu udziałów (odsprzedaż akcji należących do jednego z głównych udziałowców). Adresatami SPO mogą być zarówno oznaczeni, jak i nieoznaczeni inwestorzy.

Spółka akcyjna

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej. Udziały w spółce wyrażane są w akcjach o równej wartości, których posiadaczami są akcjonariusze, będący jednocześnie współwłaścicielami przedsiębiorstwa.

Spółka giełdowa

Spółka akcyjna, której akcje zostały wprowadzone do obrotu na giełdzie.

Spółka publiczna

Spółka akcyjna lub akcyjno-komandytowa, w której przynajmniej jedna akcja została zdematerializowana, czyli dopuszczona do obrotu na rynku publicznym po przedłożeniu Prospektu Emisyjnego i zatwierdzeniu go przez KNF. Spółki giełdowe są zobowiązane do wprowadzania do publicznego obrotu każdej emisji akcji.

Studium wykonalności

Dokument stanowiący wynik analizy inwestycji od strony technologicznej, prawnej, kadrowej i finansowej. Jego celem jest pomoc w podjęciu przez inwestora decyzji o wniesieniu swojego kapitału do przedsiębiorstwa. Studium wykonalności, oprócz raportu o stanie firmy, zawiera również pogłębioną analizę szans powodzenia projektu oraz okresu, po którym inwestycja zacznie przynosić zyski.