Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie rozpoczęła działalność w 1991 roku. Kontynuuje ona polskie tradycje giełdowe sięgające drugiej dekady XIX wieku. Podstawy prawne dla funkcjonowania giełdy po transformacji ustrojowej i gospodarczej stworzyła ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z marca 1991 roku. Miesiąc później podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia 1991; notowano akcje pięciu spółek.

Od 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest spółką publiczną notowaną na stołecznym parkiecie. GPW S.A. prowadzi rynek regulowany dla akcji, instrumentów pochodnych oraz Alternatywny System Obrotu NewConnect dla nowych i wzrostowych spółek działających w obszarze nowoczesnych technologii. Rozwija także rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych Catalyst oraz rynek energii. Obecnie na rynku głównym notowane są 343 spółki krajowe, 46 zagranicznych, a ich łączna kapitalizacja wynosi 1,13 bln zł (stan na listopad 2015). Powyższe dane wskazują, że rynek regulowany GPW S.A. jest jednym z największych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej miejsc wymiany kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami.

Wielkość rynku

Wielkość i znaczenie rynku regulowanego GPW czynią z niego jedno z najpoważniejszych źródeł pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw działających w Polsce. Okazje inwestycyjne wymagają od dużych i średnich przedsiębiorstw posiadania znaczącego kapitału. Jego pozyskanie w formie kapitału dłużnego może nie być możliwe lub też wiąże się ze wzrostem ryzyka prowadzonej działalności. W takiej sytuacji pozyskanie finansowania w formie emisji nowych akcji przedsiębiorstwa stanowi najkorzystniejszą z opcji.

Oferta publiczna stanowi sposób pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwo poprzez emisję nowych instrumentów udziałowych do szerokiego grona inwestorów. Jeśli jest to spółka niepubliczna, wówczas emisja nowych akcji związana jest jednocześnie z ich dopuszczeniem do publicznego obrotu (IPO).

Spółki, których akcje są już notowane na giełdzie, mają możliwość przeprowadzenia wtórnych emisji akcji (SPO).

Dojrzałe spółki

Pozyskiwanie kapitału rozwojowego na drodze oferty publicznej wyróżnia spółki dojrzałe, czyli takie, które osiągnęły wielkość krytyczną pozwalającą na finansowanie rozwoju pod szyldem spółki publicznej. W ten sposób kapitał mogą też pozyskiwać przedsiębiorstwa poszukujące znacznych środków, niezbędnych do  realizacji kluczowych działań zawartych w strategii rozwoju spółki.

Jak pomagamy

W ramach naszych usług pomagamy emitentom papierów wartościowych zamierzających pozyskać kapitał z GPW w następującym zakresie:

  • Sporządzamy wyceny przedsiębiorstw na potrzeby procesu debiutu giełdowego
  • Oceniamy stopień przygotowania spółki do wejścia na GPW pod względem formalno–prawnym
  • Nadzorujemy przygotowania formalno-prawne niezbędne do wejścia na GPW
  • Pomagamy w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji (Prospektu Emisyjnego, Memorandum Informacyjnego)
  • Przygotowujemy i prezentujemy tzw. equity story
  • Nadzorujemy prace prowadzone przez pozostałych doradców w procesie (audytora, oferującego, doradcę prawnego)
  • Opracowujemy zawartość merytoryczną materiałów promocyjnych
  • Przeprowadzamy działania promocyjne
  • Wspieramy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po wejściu na GPW