O

Obligacje korporacyjne

Papiery wartościowe o charakterze wierzycielskim emitowane przez przedsiębiorstwa. Obligacja jest dowodem na istnienia zobowiązania (zadłużenia) między emitentem a nabywcą obligacji. Emitent zobowiązany jest do zwrotu wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami w określonym czasie.

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Wymagane przepisami prawa obowiązki przekazywania do publicznej wiadomości przez spółki notowane na rynków głównym GPW oraz Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect: informacji poufnych, raportów bieżących, raportów kwartalnych za I, II, III i IV kwartał, raportów półrocznych za pierwsze półrocze roku obrotowego, raportów rocznych, sprawozdań finansowych oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania spółki.

Oferta prywatna

Oferta sprzedaży akcji, która kierowana jest imiennie do nie więcej niż 99 inwestorów. Proces pozyskiwania kapitału na drodze oferty publicznej (private placement) nie wymaga spełnienia wymogów stawianych przed ofertą publiczną.

Oferta publiczna

Oferta sprzedaży papierów wartościowych skierowana imiennie do co najmniej 100 inwestorów lub do nieoznaczonego adresata. Zawiera informacje o wprowadzanych do obrotu akcjach oraz warunkach ich nabycia. Proces pozyskania kapitału tą drogą wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów stawianych przez  organizatora obrotu oraz kontrolera rynku kapitałowego.