A

Akcja

Jeden z rodzajów papierów wartościowych, ma charakter udziałowy, co oznacza, że jej posiadacz staje się współwłaścicielem części kapitału spółki. Nabycie akcji oznacza uzyskanie przez akcjonariusza praw majątkowych (poza udziałem we własności spółki także prawo do udziału w zyskach, do dywidendy oraz do udziału w majątku spółki, jeśli zostanie ona zlikwidowana) i korporacyjnych (m.in. prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki i głosowania, czynne i bierne prawo do wyboru władz  oraz zgłaszania projektów uchwał).

Akcjonariusz

Osoba posiadająca akcje spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, a tym samym współwłaściciel części kapitału tej spółki. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Z tytułu posiadania akcji akcjonariusz uzyskuje szereg praw majątkowych i korporacyjnych.

Alternatywny System Obrotu

System obrotu papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, który odbywa się poza rynkiem regulowanym (ang. Over-The-Counter, OTC). Alternatywny System Obrotu (inaczej: wielostronna platforma obrotu) organizowany jest przez firmę inwestycyjną lub spółkę odpowiedzialną za prowadzenie rynku regulowanego. Koncentracja popytu i podaży umożliwia uczestnikom zawieranie wzajemnych transakcji. Regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu są mniej restrykcyjne od tych obowiązujących na głównym rynku giełdowym. Przykładem ASO jest rynek NewConnect na warszawskiej giełdzie oraz hurtowy rynek walutowy FOREX.

Autoryzowany Doradca ASO

Status Autoryzowanego Doradcy mogą otrzymać podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie obrotu gospodarczego. Certyfikat przyznawany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a ubiegać się o niego mogą przede wszystkim domy maklerskie, firmy doradztwa prawnego lub finansowego oraz firmy audytorskie. Muszą one świadczyć usługi (przede wszystkim związane z przygotowaniem do roli emitenta akcji oraz wypełnianiem obowiązków informacyjnych) na rzecz spółek, których akcje notowane są w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.