K

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Instytucja nadzorująca sektor bankowy, rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeń, branżę emerytalną, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje płatnicze. Do głównych zadań KNF należy zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego w Polsce. Powołana do życia na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)

Instytucja odpowiadająca za prowadzenie i nadzór nad systemem depozytowo-rozliczeniowym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na zasadzie dematerializacji papierów wartościowych (KDPW prowadzi ich rejestrację i prowadzi rozrachunek transakcji na i poza rynkiem regulowanym). KDPW funkcjonuje jako spółka akcyjna, powołana do życia w 1994 roku przez Skarb Państwa, GPW i NBP.