W

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Naczelny organ spółki akcyjnej, decyduje o najważniejszych kwestiach związanych z jej istnieniem i funkcjonowaniem. Kompetencje WZA określają kodeks spółek handlowych oraz statut spółki. Do najważniejszych zadań walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności spółki; decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; zakup własnych akcji; decydowanie o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. WZA może mieć charakter zwyczajny (odbywa się w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego) lub nadzwyczajny (zwoływane w przypadkach ustalonych w kodeksie spółek handlowych, statucie spółki oraz w sytuacji, gdy uprawnione organy spółki uznają, że jest to konieczne).

Wycena spółki

Proces ustalenia rzeczywistej wartości spółki, która wyrażana jest w jednostkach pieniężnych. Wycenę przedsiębiorstwa będącego spółką akcyjną dokonuje się z wykorzystaniem jednej lub kilku metod. Proces ten musi być przeprowadzony w sposób rzetelny i bezstronny. Ustalenie rzeczywistej wartości spółki odbywa się jako część procedury kupna lub sprzedaży podmiotu, postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego, jak też w przypadku ustalenia zdolności kredytowej spółki oraz przed fuzją lub podziałem przedsiębiorstwa.

Wykup wymuszony

Nazywany także procedurą squeeze out. Forma przejęcia kontroli nad spółką przez większościowego akcjonariusza poprzez wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup wymuszony został wprowadzony do polskiego prawa w 2001 roku, regulowany jest przez kodeks spółek handlowych. Squeeze out może zostać podjęty przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie 95 proc. kapitału zakładowego wobec posiadaczy akcji łącznie kontrolujących 5 proc. akcji. Decyzję o przeprowadzeniu procedury wykupu przymusowego podejmuje się na drodze uchwały WZA. Wykup odbywa się według stawek ustalonych przez niezależnego biegłego. Obowiązujące przepisy zabezpieczają mniejszościowych akcjonariuszy przed samowolą ze strony akcjonariuszy większościowych. Ci z kolei otrzymują narządzie chroniące przedsiębiorstwo przed działaniami drobnych akcjonariuszy paraliżującymi funkcjonowanie spółki.