Wyceny

Wykonujemy wyceny rzeczywistej wartości przedsiębiorstw, co ma szczególne znaczenie przed uzyskaniem kredytu, sprzedażą firmy, fuzją z innym podmiotem lub debiutem spółki na GPW.

Określając wartość przedsiębiorstwa korzystamy z wielu metod analitycznych:

  • Majątkowych, polegających na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa w oparciu o wielkość jej majątku
  • Porównawczych (wskaźnikowych), które opierają się na porównaniu spółki z już wycenionymi podmiotami, aktywnymi w tej samej lub podobnej branży
  • Dochodowych - wśród nich m.in. w oparciu o metodę Discounted Cash Flows, stanowiąca powiązanie wartości spółki z oczekiwanymi przyszłymi zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi
  • Opcji realnych

W zależności od celu wyceny oraz specyfiki branży, dobieramy adekwatną metodologię pozwalającą ustalić realną wartość spółki.

W oparciu o nasze doświadczenie oraz znajomość różnorodnych sektorów wskazujemy na najbardziej wartościowe elementy analizowanego podmiotu gospodarczego.

Przeprowadzone wyceny mogą obejmować:

  • Całość przedsiębiorstwa poprzez oszacowanie 100 proc. wartości udziałów lub akcji
  • Zorganizowaną część przedsiębiorstwa
  • Wartość pakietu kontrolnego
  • Wartość pakietów mniejszościowych
  • Ustalenie wartości środków trwałych, niematerialnych i prawnych