Studia wykonalności

Opracowujemy studia wykonalności projektów, które pomagają inwestorom podjąć strategiczne decyzje inwestycyjne związane z planowanym przedsięwzięciem.

Poprzez studium wykonalności (ang. feasibility study) oceniamy silne i słabe strony przedsięwzięcia biznesowego, a tym samym określić jego potencjał i szanse powodzenia.

Ustalamy cele projektu oraz wskazujemy na problemy mogące pojawić się w trakcie jego prowadzenia. Sporządzając studium wykonalności analizujemy inwestycję pod kątem:

Poza oceną szans realizacji projektu, określamy również perspektywę czasową i skalę osiągnięcia zamierzonych rezultatów, w tym stopy zwrotu z inwestycji.

Dzięki opracowaniu studium wykonalności inwestor otrzymuje rzetelną informacją dotyczącą opłacalności projektu. Pozwala mu to podjąć ostateczną decyzję o zaangażowaniu kapitałowym w dane przedsięwzięcie. Uzyskuje również wytyczne, których wdrożenie pozwolić ma zminimalizować ryzyko inwestycyjne oraz ograniczyć jego ewentualne koszty.