Obowiązki informacyjne spółek

Zajmujemy się kompleksową obsługą działań związanych z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Pomagamy emitentom wypełniać zasadę transparentności, którą nakładają na nich reguły obowiązujące na rynku papierów wartościowych przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie pożądanego wizerunku spółki.

Odpowiadamy za przygotowanie, publikację i weryfikację następujących komunikatów wymaganych od spółek giełdowych:

  • Informacji poufnych, precyzyjnie określonych, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą emitentów, papierów wartościowych lub ich kupna i sprzedaży, i nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, a ich upublicznienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych lub powiązanych z nimi papierów wartościowych (zgodnie z art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
  • Raportów bieżących dotyczących spółki lub zależnych od niej podmiotów
  • Raportów kwartalnych zawierających skrócone, kwartalne sprawozdanie finansowe,
  • Raportów półrocznych ze skróconym sprawozdaniem finansowym za pierwsze sześć miesięcy roku obrotowego, którego sprawdzenia dokonał biegły rewident
  • Raportów rocznych zawierających roczne sprawozdanie finansowe, przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości i sprawdzone przez biegłego rewidenta
  • Zawiadomień do GPW i Komisji Nadzoru Finansowego.

Do naszych zadań należy również analiza bieżących wydarzeń z życia spółki i ocena, czy należy komunikować je opinii publicznej.