Zniesienie dematerializacji

Realizacja transakcji public to private, czyli powrotu spółki notowanej na giełdzie na rynek prywatny, to skomplikowany, wieloetapowy proces. Jego przeprowadzenie najlepiej powierzyć doświadczonym ekspertom.

Wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego może być wynikiem jej połączenia z innym podmiotem lub przejęcia przez inną spółkę. Transakcje public to private realizowane są także w sytuacji, gdy zarząd spółki uznaje, iż na rynku publicznym pozyskany został kapitał wystarczający do sfinansowania celów rozwojowych przedsiębiorstwa, a dalsza obecność na giełdzie ogranicza możliwości jej dalszego rozwoju rynkowego.

W rezultacie zniesienia dematerializacji akcje spółki przestają być notowane na giełdzie, uchylony zostaje status spółki publicznej, a wraz z nim konieczność wypełniania obowiązków informacyjnych. Pozwala to większościowym akcjonariuszom realizować swoją wizję rozwoju firmy bez konieczności informowania o tym mniejszościowych posiadaczy akcji. Spółka nie jest także w takiej sytuacji zobowiązania do publikowania sprawozdań finansowych.

Spółkom notowanym na GPW zapewniamy profesjonalne przygotowanie do zniesienia dematerializacji akcji i świadczymy doradztwo w kwestiach związanych z powrotem na rynek prywatny.

Przeprowadzamy procedurę zniesienia dematerializacji akcji, która obejmuje następujące etapy:

  • Wezwanie do zapisywania na sprzedaż akcji przez pozostałych akcjonariuszy
  • Wniosek o zwołanie WZA i wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
  • Zwołanie WZA przez zarząd
  • Podjęcie uchwały o zniesieniu dematerializacji przez WZA
  • Wniosek do KNF o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji
  • Pozytywna decyzja ze strony KNF
  • Zniesienie dematerializacji akcji w terminie wskazanym przez KNF