Obsługa WZA

Dla spółek notowanych na GPW i NewConnect świadczymy pełen zakres usług związanych z obsługą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest naczelnym organem organej spółki, który podejmuje decyzje dotyczące jej bieżącego funkcjonowania i kierunków dalszego rozwoju. Przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych oraz w statucie spółki regulują zakres kompetencji WZA.

Wśród nich należy wymienić m. in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności spółki, rozstrzyganie o sprzedaży lub dzierżawie całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, decydowanie o podziale wypracowanego przez spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego. O terminie zwołania Nadzwyczajnego WZA decydują regulacje kodeksu spółek handlowych oraz statut przedsiębiorstwa. Może ono zostać również zorganizowane o dowolnym czasie, jeśli organy spółki uznają, że istnieje po temu potrzeba.

W ramach usług związanych z organizacyjną obsługą WZA:

  • Ustalamy liczbę uczestników
  • Przygotowujemy treść komunikatu o zwołaniu WZA
  • Tworzymy scenariusz i regulamin WZA oraz materiały i prezentacje wykorzystywane w trakcie obrad
  • Przygotowujemy listę uczestników i wspólników uprawnionych do udziału w WZA
  • Rejestrujemy i weryfikujemy biorących udział w walnym zgromadzeniu
  • Przewodniczymy obradom

Ponadto zapewniamy obsługę prawną i notarialną, informatyczną obsługę głosowań oraz rejestrację audio i wideo z przebiegu spotkania. Dostarczamy również sprzęt niezbędny do przeprowadzenia obrad.