Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)

Naczelny organ spółki akcyjnej, decyduje o najważniejszych kwestiach związanych z jej istnieniem i funkcjonowaniem. Kompetencje WZA określają kodeks spółek handlowych oraz statut spółki. Do najważniejszych zadań walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą m.in.: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy; rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności spółki; decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; zakup własnych akcji; decydowanie o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy. WZA może mieć charakter zwyczajny (odbywa się w ciągu 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego) lub nadzwyczajny (zwoływane w przypadkach ustalonych w kodeksie spółek handlowych, statucie spółki oraz w sytuacji, gdy uprawnione organy spółki uznają, że jest to konieczne).