Obowiązki informacyjne spółek giełdowych

Wymagane przepisami prawa obowiązki przekazywania do publicznej wiadomości przez spółki notowane na rynków głównym GPW oraz Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect: informacji poufnych, raportów bieżących, raportów kwartalnych za I, II, III i IV kwartał, raportów półrocznych za pierwsze półrocze roku obrotowego, raportów rocznych, sprawozdań finansowych oraz innych informacji dotyczących funkcjonowania spółki.