Giełda Papierów Wartościowych

Instytucja publiczna, która zajmuje się organizowaniem obrotu instrumentami finansowymi (akcje, obligacje, prawa poboru). Jest to rynek regulowany poprzez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego oraz szereg ustaw. Giełda umożliwia zebranie w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających. Pozwala to na ustalenie kursu akcji oraz przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży. Giełda w Warszawie działa od 1991 roku, gdy została powołana do życia spółka akcyjna Giełda Papierów Wartościowych S.A. (tylko spółki mają prawo organizować obrót papierami wartościowymi). Na GPW notowane są obecnie akcje 477 spółek o łącznej kapitalizacji 1,19 bln zł (stan na wrzesień 2015).