Catalyst

System autoryzacji i obrotu skarbowymi i nieskarbowymi, (obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, listy zastawne) dłużnymi instrumentami finansowymi przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Catalyst prowadzony jest wspólnie przez GPW oraz spółkę BondSpot (należy do grupy kapitałowej Giełdy). W jego ramach funkcjonują: rynek detaliczny, rynek hurtowy oraz alternatywne systemy obrotu (detaliczny i hurtowy).