Raporty analityczne i rekomendacje inwestycyjne

Nasze kompetencje pozwalają dostarczyć inwestorom profesjonalne  narzędzie do oceny wartości i sytuacji przedsiębiorstwa.

Nasz zespół analityczny tworzą Maklerzy Papierów Wartościowych, posiadacze prestiżowego tytułu CFA oraz Doradca Inwestycyjny. Dzięki wdrożeniu niezbędnych standardów, sporządzane przez nas raporty analityczne oraz rekomendacje inwestycyjne gwarantują zachowanie należytej staranności w celu obiektywnego przedstawienia informacji dotyczących emitenta.
 
Przestrzegamy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych wiążących regulacji wydanych w tym przedmiocie, w szczególności:
 
  1. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r., poz.1768 ze zm.),
  2. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
  3. przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
 
Raporty zawierające analizę emitenta dystrybuujemy do publicznej wiadomości poprzez agencje informacyjne.