Wykup wymuszony

Nazywany także procedurą squeeze out. Forma przejęcia kontroli nad spółką przez większościowego akcjonariusza poprzez wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Wykup wymuszony został wprowadzony do polskiego prawa w 2001 roku, regulowany jest przez kodeks spółek handlowych. Squeeze out może zostać podjęty przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie 95 proc. kapitału zakładowego wobec posiadaczy akcji łącznie kontrolujących 5 proc. akcji. Decyzję o przeprowadzeniu procedury wykupu przymusowego podejmuje się na drodze uchwały WZA. Wykup odbywa się według stawek ustalonych przez niezależnego biegłego. Obowiązujące przepisy zabezpieczają mniejszościowych akcjonariuszy przed samowolą ze strony akcjonariuszy większościowych. Ci z kolei otrzymują narządzie chroniące przedsiębiorstwo przed działaniami drobnych akcjonariuszy paraliżującymi funkcjonowanie spółki.