Wprowadzenie na Catalyst

Rynek obligacji Catalyst pozwala na wprowadzenie obligacji korporacyjnych na rynek giełdowy i obrót wtórny instrumentami finansowymi. Pozwala to na pozyskanie kapitału, który umożliwi dynamiczne budowanie wartości spółki oraz silnej marki i zaufania wśród kontrahentów.

Usługa pozyskania kapitału w postaci emisji obligacji korporacyjnych przeznaczona jest dla spółek dojrzałych o ustabilizowanej sytuacji finansowej.

W ramach usługi zajmujemy się:

  • Opracowaniem strategii emisji obligacji
  • Ustaleniem rodzaju obligacji, wielkości kuponu, terminu zapadalności i wielkości emisji
  • Ustaleniem zabezpieczeń na majątku emitenta oraz wysokości i terminu wypłaty odsetek
  • Nadzorem nad wszystkimi kwestiami formalno-prawnymi związanymi z wejściem na rynek Catalyst
  • Przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz equity story.

Ponadto prowadzimy działania promocyjne oraz pomagamy realizować obowiązki informacyjne ciążące na emitencie obligacji korporacyjnych.

O rynku Catalyst

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność z dniem 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych GPW oraz BondSpot. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu przeznaczone dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych (obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych).

Dwie platformy prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w formie rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu, a jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. W przypadku dwu platform zarządzanych przez BondSpot wartość jednostki transakcyjnej ustalona została na co najmniej 100 tys. zł.

Zasady regulujące przebieg notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są takie same, za wyjątkiem sposobu zawierania transakcji pakietowych. Gwarantem realizacji transakcji na rynku obligacji Catalyst jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Emitenci zobowiązani są do wypełniania obowiązków informacyjne dotyczących publikacji raportów bieżących i okresowych.

Rynek Catalyst jest dostosowany do emisji różnej wielkości i o różnej charakterystyce, spełnienia potrzeby inwestorów hurtowych, detalicznych oraz indywidualnych i instytucjonalnych.