Spółka publiczna

Spółka akcyjna lub akcyjno-komandytowa, w której przynajmniej jedna akcja została zdematerializowana, czyli dopuszczona do obrotu na rynku publicznym po przedłożeniu Prospektu Emisyjnego i zatwierdzeniu go przez KNF. Spółki giełdowe są zobowiązane do wprowadzania do publicznego obrotu każdej emisji akcji.