Obligacje korporacyjne

Papiery wartościowe o charakterze wierzycielskim emitowane przez przedsiębiorstwa. Obligacja jest dowodem na istnienia zobowiązania (zadłużenia) między emitentem a nabywcą obligacji. Emitent zobowiązany jest do zwrotu wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami w określonym czasie.