Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)

Instytucja odpowiadająca za prowadzenie i nadzór nad systemem depozytowo-rozliczeniowym w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na zasadzie dematerializacji papierów wartościowych (KDPW prowadzi ich rejestrację i prowadzi rozrachunek transakcji na i poza rynkiem regulowanym). KDPW funkcjonuje jako spółka akcyjna, powołana do życia w 1994 roku przez Skarb Państwa, GPW i NBP.