Inwestor finansowy

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, której celem jest maksymalizacja jej wartości, a po jego osiągnięciu – realizacja zysku z inwestycji. Inwestor finansowy (nazywany także portfelowym) nie angażuje się w działalność operacyjną spółki. Inwestycji tego typu najczęściej dokonują fundusze venture capital i private equity.