Due diligence

Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, realizowane na zlecenie inwestora zewnętrznego lub spółki będącej przedmiotem inwestycji. Celem przeprowadzenia procedury due diligence (ang. należyta staranność) jest kompleksowa analiza stanu finansów, prawnego, handlowego i podatkowego spółki. Badanie umożliwia wskazanie silnych i słabych stron podmiotu, jak też szans i zagrożeń, które mogą pojawić się w przypadku sfinalizowania inwestycji. Rezultatem due diligence jest pozyskanie przez inwestora lub spółkę szczegółowych danych niezbędnych do wyceny wartości spółki oraz wskazania czynników mających największy wpływ na jej funkcjonowanie.