Dokument Informacyjny

Dokument konieczny w przypadku ubiegania się spółki o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym. Dokument Informacyjny może mieć formę Prospektu Emisyjnego lub Memorandum Informacyjnego.