Alternatywny System Obrotu (ASO)

System obrotu papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, który odbywa się poza rynkiem regulowanym (ang. Over-The-Counter, OTC). Alternatywny System Obrotu (inaczej: wielostronna platforma obrotu) organizowany jest przez firmę inwestycyjną lub spółkę odpowiedzialną za prowadzenie rynku regulowanego. Koncentracja popytu i podaży umożliwia uczestnikom zawieranie wzajemnych transakcji. Regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu są mniej restrykcyjne od tych obowiązujących na głównym rynku giełdowym. Przykładem ASO jest rynek NewConnect na warszawskiej giełdzie oraz hurtowy rynek walutowy FOREX.