Akcjonariusz

Osoba posiadająca akcje spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, a tym samym współwłaściciel części kapitału tej spółki. Akcjonariuszem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Z tytułu posiadania akcji akcjonariusz uzyskuje szereg praw majątkowych i korporacyjnych.